beginselverklaring


welkom // nieuws // bestuur // principe // forum // links // contact // lid worden

dir•ect (dir•ekt) [bw] 0.1 rechtstreeks → onmiddellijk
democra•tie (demokra•tie) [de ~ (v.); -ën] 0.1 staatsvorm waarbij het volk wordt geregeerd door gekozen vertegenwoordigers uit eigen gelederen → volksregering 0.2 staat waarin het volk regeert

Wij, de initiatiefnemers van Directe Democratie constateren, dat de inrichting van de parlementaire democratie, zoals deze sinds de tijd van Thorbecke heeft gefunctioneerd, zijn langste tijd heeft gehad. Wij constateren dat er al tijden een grote kloof bestaat tussen de burgers en het landsbestuur, ondanks het feit dat de burgers dit bestuur mogen kiezen. De ontwikkelingen in de laatste decennia hebben aangetoond, dat er veel mensen zijn, die vinden dat hun stem niet wordt gehoord. Na een analyse van het huidige systeem kan geconcludeerd worden, dat een stem voor een partijprogramma eens in de vier jaar, geen recht doet aan de stem van het volk in een continu veranderende wereld. Een stem voor een partijprogramma biedt geen garantie dat het programma wordt uitgevoerd. Integendeel, een regeringscoalitie is een vanzelfsprekendheid en het regeerakkoord hooguit een compromis tussen de verkozen partijprogramma’s. Er is echter geen democratisch mandaat voor zo’n gesloten regeerakkoord.

De initiatiefnemers van DD willen dat de stem van de burger rechtstreeks in de Kamer gehoord wordt. De beslissende stem en de macht, moeten terug naar waar zij in een democratie thuishoren, namelijk bij het volk. In het oude Athene was het eenvoudig om de burgers eens in de zoveel tijd bijeen te roepen om te stemmen. In een natiestaat was dit lange tijd onmogelijk. Nu, in de 21ste eeuw is het technisch heel goed mogelijk. De huidige communicatietechnieken bieden burgers de mogelijkheid om samen te komen, te discussiëren en te stemmen. Wij stellen voor om de parlementaire democratie te hervormen, zodat de volksvertegenwoordigers worden aangestuurd door het volk, door bindende stemadviezen van de burgers. Doel is, dat het parlement wordt ingericht naar de principes van directe democratie, namelijk dat de parlementariërs het volk inlichten over de wetsvoorstellen, de voor- en nadelen uitleggen en toelichten en na stemming van het volk, die stemming in de Kamer overbrengen. In dit verband vinden wij dan ook dat de burgers van dit land vrije toegang tot elektronische media moeten hebben. Net als de openbare weg, dient het internet vrij toegankelijk te zijn en voor elke burger beschikbaar. De versnelde aanleg van een hoogwaardig glasvezelnetwerk voor een snelle en veilige verbinding van elke woning, dient voor de komende jaren prioriteit te hebben. De kosten hiervan dienen uit de algemene middelen van de rijksoverheid te worden betaald.

Tevens vinden wij dat politiek moet worden bedreven op basis van objectieve argumentatie. Besluitvorming dient te geschieden op basis van controleerbare feiten en wetenschappelijk onderbouwde plannen. DD is wars van politiek bedrijven op basis van ideologieën of levensbeschouwelijke principes. De scheiding van levensbeschouwing en staat dient absoluut te zijn. Zoals bijvoorbeeld het afschaffen van religieus onderwijs een voorbeeld hiervan zou kunnen zijn. Wij zijn voor uniformiteit van het onderwijs. Religieuze vorming is geen zaak van de overheid. Het land is gebaat bij goed opgeleide burgers die zelfstandig hun mening kunnen vormen en kunnen deelnemen aan het openbare leven. Zonder dat daar tijdens de opleiding dogma’s en/of ideologieën aan de studenten zijn opgedrongen.

Wij vinden dat de principes van Trias Politica duidelijker moeten worden aangebracht in onze staatsinrichting. De scheiding van de wetgevende-, uitvoerende-, en rechterlijke macht is strikt noodzakelijk. Dat betekent dat de initiatiefnemers van DD voor een gekozen regering, dan wel gekozen minister-president zijn, die de uitvoerende taken leidt. Daarnaast een gekozen parlement als wetgevende macht en controlerend orgaan. De rechterlijke macht dient vrij te zijn van politieke invloeden. Idealiter wordt de rechterlijke macht ondergebracht in een apart orgaan, met als hoogste college de Hoge Raad. Er mag voor de burger geen beletsel zijn om een zaak aan de rechter voor te leggen. Wij menen dat belangenverstrengeling, of zelfs de schijn daarvan, in alle geledingen van het openbaar bestuur vermeden dient te worden.

Wij, als initiatiefnemers, zijn voor een Europese Unie. Wij menen dat een sterke Unie gebaseerd op de vrijheid en onafhankelijkheid van de lidstaten, alsmede alle Europese burgers de internationale economie ten goede komt en de beste waarborg is om een oorlog op Europese bodem tussen Europese landen te voorkomen. Lidstaten moeten wel aan strenge voorwaarden voldoen voor wat betreft de mensenrechten, democratisch bestuur, vrijheid van pers, vrijheid van informatie, vrijheid van meningsuiting en vrijheid van vergadering. Wij zijn voor een Europese grondwet, maar dan wel één die primair de rechten van de burger vastlegt, secundair de rechten en plichten van de lidstaten en tertiair de regelingen van orde voor de Unie en de verhoudingen van de lidstaten onderling. Alle overige voorstellen zoals in het grondwetsvoorstel van 2005 dienen als gewone Europese wetgeving te worden geregeld. Tot slot vinden wij natuurlijk dat ook het Europese parlement en de Europese commissarissen door de burgers van de lidstaten moeten worden gekozen en aangestuurd.

Deze verklaring is de gedeelde mening van de initiatiefnemers en vormen de beweegredenen voor de oprichting van de partij. Zij dienen als leidraad voor de ontwikkeling van het idee van rechtstreekse democratie en kunnen als inspiratiebron dienen voor hen die zich aangetrokken voelen tot onze plannen. In geen geval is deze verklaring in graniet gehouwen en voor de leden van de partij mogen de meningen hierin verwoordt altijd ter discussie staan. Het motto van de partij is en blijft namelijk:
De partij vindt niets.

Getekend en geopenbaard op 6 juni 2006,
Het Bestuur.©2006 Directe Democratie